Rödgrön splittring – svart på vitt

Det var magkänslan som gjorde att diskussionen lyftes. Vänsterpartierna röstar splittrat i kammaren, men pratar som om de vore helt eniga. När nu riksdagens utredningstjänst (Rut) undersökte saken så stämde det fantastiskt bra. Rödgrön splittring – svart på vitt.
Här kommer undersökningsresultatets PM.

PM
2010-06-03 Dnr 2010:854

 I hur många fall har S, MP respektive V röstat med de fyra borgerliga partierna vid omröstningarna i kammaren under mandatperioden? Även fall där en majoritet avrespektive partis ledamöter röstar med de borgerliga kan med fördel räknas. Svaret bör innehålla en förteckning över: ärende, datum samt vilket/vilka oppositionspartier som röstat med de borgerliga.HD

OMRÖSTNINGAR I KAMMAREN

 Inledning
Inledningsvis bör nämnas att under innevarande riksmöte t.o.m. den 5 maj togs 1 082 beslut med acklamation vilket i praktiken innebär att oppositionspartierna vid dessa beslut ställt sig på utskottsmajoritetens sida. Utredningstjänsten har kontaktat Enheten för IT-utveckling   avsikt att se om de kan finna någon bra metod att sammanställa uppgifterna. Man har från enhetens sida lämnat beskedet att man kommer att börja se över detta ärende tidigast i början av juni.Huvudvoteringar 2009/10 t.o.m. 2010-05-05

 

Det enda sättet att ta fram uppgifterna i nuläget är att varje enskilt beslut måste gås igenom i protokollen. Arbetet är mycket tidsödande. I den här promemorian redovisas efterfrågade uppgifter för innevarande riksmöte t.o.m. voteringarna den 5 maj 2010. Utredningstjänsten har genom hänvisningar i perioden och noterat de tillfällen då majoriteten av närvarande ledamöter för något av oppositionspartierna röstat med de borgerliga partierna. Dessa tillfällen redovisas i tabell 1 nedan.

Att med samma metod ta fram uppgifter för riksmötena 2006/07-2008/09 bedöms ta alltför mycket resurser i anspråk. Om det är möjligt kommer utredningstjänsten med bistånd från Enheten för IT-utveckling att komplettera promemorian med dessa uppgifter. Utredningstjänsten återkommer med besked därvidlag.

Beslut i korthet gått igenom samtliga beslutsprotokoll under
 Vid 141 av 383 huvudvoteringar röstade något av oppositionspartierna med de borgerliga partierna. S röstade med de borgerliga partierna vid 101 huvudvoteringar. Motsvarande uppgifter för V är 13 huvudvoteringar och för Mp 85 huvudvoteringar.
Vid 7 huvudvoteringar har samtliga oppositionspartier röstat med utskottsmajoriteten. 6 av de 7 huvudvoteringarna avser beslut där kvalificerad majoritet krävts och som fattades genom omröstning med omedelbar rösträkning. En huvudvotering avser ett beslut där en ledamot yrkat bifall och röstat för egen motion och övriga närvarande röstat för utskottets hemställan.

Tags: ,

Comments are closed.