Posts Tagged ‘Alliansen’

Sirkus Sahlin – 11 dagar kvar – Maud

onsdag, september 8th, 2010

Flirten som inte gick hem. Mona närmar sig Maud – det skulle hon aldrig ha gjort!
Bra att Maud är så tydlig med vilka som vill sitta i regeringen med Mona. Många som tidigare röstat på socialdemokraterna behöver påminnas om att en röst på Mona även är en röst på kommunisterna.
Debattens vågor går höga i media och socialdemokratin jobbar på högvarv för att sända ut budskap om hur eländiga de tycker alliansregeringen är och har varit. De försöker cementera myter av reformeringarna. Men majoriteten av väljarna har bildat sig en egen uppfattning och när den inte stämmer överens med s-budskapet faller stödet.
HD  AB  EXP  DN  SVD  SVD2

Mer från debatten på Bergagymnasiet i Eslöv

torsdag, september 2nd, 2010

Hotfullt efteråt är ju inte så svårt att förstå med den attityd sd representant visade under debatten. Vilket i och för sig var bra – han blottade partiets innersta kärnfråga – att alla problem vi har beror på invandring och invandrare.

Men vi var några som lyfte vikten av den viktigaste fråga – jobben, jobben, jobben.

Jag pratade också om att politiker får ofta kritik för att inte känna till något om verkligheten. Jag har levt 20 vuxenår utanför politiken utan att vara politiker eller politisk medlem. De olika erfarenheterna som politiker har med sig in i politiken tycker jag är bra.

Inför förra valet 2006 bestämde vi oss för att komma överens före valet och berätta det för alla väljare. Så de skulle veta vad de röstade på. Vi tycker det är schysstast, att vara öppen och ärlig med vad man vill. Nu har vi regerat i fyra år och berättar vad vi gjort och vad vi tänker göra om vi får förtroende från väljarna igen.   

Vi gör så det lönar sig att jobba.
Vi gör det enklare och billigare att skapa jobb.
Vi gör det enklare att komma tillbaka till jobb.
Vi gör så att fler kan bli lärlingar.

Vi tycker att alla ska vara fria att skapa sin egen framtid efter sina egna förutsättningar.

SKD

Hur naturligt som helst!

fredag, augusti 27th, 2010

Fler och fler inser vad alliansregeringen åstadkommit och under vilka förhållanden. Därför visar de sitt stöd för moderaterna och alliansen vid undersökningarna.
Finanskrisen drabbade Sverige så lite att folk inte verkar ha märkt av den. Anders Borg är numera en internationellt högt respekterad finansminister. Under tiden har man gjort det man lovade 2006.
Mer kvar i plånboken efter skatt. Kolla själv på www.jobbskatteavdrag.se
Stimulerat jobb och gjort det enklare och billigare att anställa.
Med de rödgrönas förslag under tiden skulle vi haft stora finansiella problem, staten hade ägt två bilfabriker samtidigt som de ansvariga smitit från sitt ansvar. Snacka om att vi skulle behövt ropa Upp till kamp emot kvalen!
Med ett uppriktigt, genuint och ärligt intresse av att hitta samhällsproblem och berätta vad vi vill göra åt dem vinner vi fler och fler sympatier – Hur naturligt som helst!
HD  SVD  SDS  DN

Självutnämnda domstolar

onsdag, augusti 25th, 2010

Naturskyddsföreningens debattinlägg i dagens DN får rubrikskrivaren att välja ”Regeringens miljöpolitik får underkänt”. En lång rad beslut från regering och partier redovisas och slutsatsen blir underkänt.
Jag ger den MVG. Inte så överraskande kanske. Men jag tar in fler och andra styrande faktorer än de som Naturskyddsföreningen använder. Det krävs för att styra ett land. Under de senaste fyra åren har moderaterna och regeringen verkligen gjort en resa när det gäller att formulera och ta beslut om miljöpolitik. Det behöver inte Naturskyddsföreningen göra. Den behöver inte ta ansvar. Den lobbar för sina frågor, formulerade utifrån ett antal utgångspunkter. Men som sagt, det finns fler saker som påverkar. Alliansen har en mycket väl genomarbetad överenskommelse om miljö- och klimatpolitik, läs den gärna. I jobb- och företagspaketet finns ytterliggare att läsa om miljö. Vi har en underbart duktig tjej som talesperson i miljöfrågor, Sofia Arkelsten, hon skriver mycket om vårt miljöarbete, läs gärna mer på hennes blogg. Om inte så klipper jag in facit från fyra års miljöpolitik från hennes blogg:

Och facit har vi ju från de här fyra åren:

 • Vår miljöbudget är större än någonsin. Den har ökat från 15 till 20 miljarder.
 • Alliansregeringen har en samlad klimat och energipolitik. 
 • Utsläppsmålet är minus 40 procent nu, inte minus fyra som S, V och Mp satte.
 • Ambitionerna är högre. Ingen tidigare 3-årsperiod har Sverige haft så stora minskningar av klimatutsläppen. 
 • Vi är den första regeringen som har en samlad havspolitik
 • Havsmiljön har gått från en osynlig budget till 1,3 miljarder i ett särskilt havsmiljöanslag. 
 • Alliansregeringen har genomfört ett grönt skifte i skatterna samt skyddat mer skog än någon annan regering, vi når miljömålet.
 • Alliansen har även ökat anslaget till biologisk mångfald från 6 miljarder till 7,5 miljarder för 2007-2010. 
 • Vi ärvde Europas mest bensinslukande bilpark, nu ligger Alliansregeringen i Europatopp för sänkta utsläpp från nya bilar.
 • Miljöbilarna är 12 gånger fler, snart rullar 330 000 miljöbilar på vägarna.
 • 2009 minskade genomsnittliga utsläppen från nya bilar mer än någon gång sedan mätningarna startade 1978.
 • Senaste fyra åren har utsläppen från nya bilar minskat mer än under alla 15 åren innan. 
 • Inom EU har vi äntligen en gemensam kemikaliepolitik. Den ersätter inte 27 länders politik för alla hade ingen.
 • Vi har äntligen fått ordning på dispenserna i strandskyddsbestämmelserna. De gamla reglerna var otydliga, byråkratiska samt oflexibla. Dessutom tog inte de gamla reglerna hänsyn till regionala skillnader. Många beslut har därför tagits på bristande eller oklara grunder. Reglerna har därigenom kommit att tappa mycket av sin legitimitet. Vi säkerstälelr strandskyddets syften, bland annat genom tydligare regler om vad som är särskilda skäl för undantag. Samtidigt är avsikten att öka det lokala och regionala inflytandet över strandskyddet, bland annat genom att främja utvecklingen av landsbygden. Detta innebär alltså inte på något vis någon hårdare exploatering av våra stränder.
 • Moderaterna samt Alliansen står bakom en fortsatt kärnkraftsanvändning i vår kolsnåla energimix.
 • En avveckling av kärnkraften skulle få stora konsekvenser för Sveriges produktion av el och vi skulle tvingas att importera smutsig el från bl.a kolkraft. 
 • Vi har en samlad energi- och klimatpolitik som står på tre ben, vattenkraft, kärnkraft och förnybart.
 • Alliansregeringen har sett till så att vi har 3 gånger mer vindkraft i Sverige samt 10 ggr mer de närmaste tio åren.

DN  HD  SVD

Rödgrön splittring – svart på vitt

måndag, juni 14th, 2010

Det var magkänslan som gjorde att diskussionen lyftes. Vänsterpartierna röstar splittrat i kammaren, men pratar som om de vore helt eniga. När nu riksdagens utredningstjänst (Rut) undersökte saken så stämde det fantastiskt bra. Rödgrön splittring – svart på vitt.
Här kommer undersökningsresultatets PM.

PM
2010-06-03 Dnr 2010:854

 I hur många fall har S, MP respektive V röstat med de fyra borgerliga partierna vid omröstningarna i kammaren under mandatperioden? Även fall där en majoritet avrespektive partis ledamöter röstar med de borgerliga kan med fördel räknas. Svaret bör innehålla en förteckning över: ärende, datum samt vilket/vilka oppositionspartier som röstat med de borgerliga.HD

OMRÖSTNINGAR I KAMMAREN

 Inledning
Inledningsvis bör nämnas att under innevarande riksmöte t.o.m. den 5 maj togs 1 082 beslut med acklamation vilket i praktiken innebär att oppositionspartierna vid dessa beslut ställt sig på utskottsmajoritetens sida. Utredningstjänsten har kontaktat Enheten för IT-utveckling   avsikt att se om de kan finna någon bra metod att sammanställa uppgifterna. Man har från enhetens sida lämnat beskedet att man kommer att börja se över detta ärende tidigast i början av juni.Huvudvoteringar 2009/10 t.o.m. 2010-05-05

 

Det enda sättet att ta fram uppgifterna i nuläget är att varje enskilt beslut måste gås igenom i protokollen. Arbetet är mycket tidsödande. I den här promemorian redovisas efterfrågade uppgifter för innevarande riksmöte t.o.m. voteringarna den 5 maj 2010. Utredningstjänsten har genom hänvisningar i perioden och noterat de tillfällen då majoriteten av närvarande ledamöter för något av oppositionspartierna röstat med de borgerliga partierna. Dessa tillfällen redovisas i tabell 1 nedan.

Att med samma metod ta fram uppgifter för riksmötena 2006/07-2008/09 bedöms ta alltför mycket resurser i anspråk. Om det är möjligt kommer utredningstjänsten med bistånd från Enheten för IT-utveckling att komplettera promemorian med dessa uppgifter. Utredningstjänsten återkommer med besked därvidlag.

Beslut i korthet gått igenom samtliga beslutsprotokoll under
 Vid 141 av 383 huvudvoteringar röstade något av oppositionspartierna med de borgerliga partierna. S röstade med de borgerliga partierna vid 101 huvudvoteringar. Motsvarande uppgifter för V är 13 huvudvoteringar och för Mp 85 huvudvoteringar.
Vid 7 huvudvoteringar har samtliga oppositionspartier röstat med utskottsmajoriteten. 6 av de 7 huvudvoteringarna avser beslut där kvalificerad majoritet krävts och som fattades genom omröstning med omedelbar rösträkning. En huvudvotering avser ett beslut där en ledamot yrkat bifall och röstat för egen motion och övriga närvarande röstat för utskottets hemställan.