Posts Tagged ‘Försvarspolitik’

Inga förändringar, uppdaterad

lördag, september 11th, 2010

Klart att en organisation som Försvarmakten kontinuerligt ser över sin organisation för att få den så optimal som möjligt. Särskilt i valtider när det ena blocket(s) budget innebrä neddragningar.
Nu är flygflottiljerna på agendan enligt TT. Enligt dem ska Försvarsutskottets ledamöter fått dokument med nedläggningsförslag. En kontroll med kollegorna stärker min minnesbild, så är inte fallet.
Framtida förslag om grundorganisatoriska förändringar kommer jag att vilja ha mycket goda argument för att ställa mig bakom. Regionalpolitiska hänsyn finns inte plats för. Försvarmakten är för liten för det. Ur mitt perspektiv behöver Försvarsmakten stärkas. När det gäller flyget behöver det vara utgångsbaserat som det är nu.
HD  DN  SVD

När Ryssland rustar – avrustar vi – Högkvarteret vill ersätta P7:s stridsvagnar med patrullfordon

fredag, september 3rd, 2010

(En kortare version är publicerad i Norrköpings Tidningar idag)
När grannen i öster rustar upp signalerar Högkvarteret om stridsvagnarna på P7 i Sydsverige ska ersättas av patrullfordon. Det är ett riktigt dåligt beslut!

Ett försvarsbeslut är funktionellt så länge det ligger i fas med vad som sker i omvärlden. Allt för vanligt är att beslut om svenska försvarsåtgärder följer en isolerad agenda. Lagt beslut tycks ligga vad som än händer. Ett förhållningssätt som snarast måste brytas.

Under ett antal år har vi kunnat se hur Ryssland målinriktat bygger upp sina militära styrkor. Någon hemlighet av att målet är att nå samma position i världspolitiken som Sovjetunionen gör man inte.

För några veckor sedan meddelade Kreml att Ryssland ska öka sin militärbudget med 60 procent de kommande tre åren. Samtidigt lät rysk militär offentliggöra att ryska missiler med en räckvidd som gör att de täcker Estland, Lettland, Litauen och Finland nu placeras ut längs den estniska gränsen. Den estniske försvarsministern Urmas Paet betecknar utplaceringen som alarmerande.

Extra oroande är att NATO-landet Frankrike bidrar till den ryska militära förstärkningen genom försäljningen av fartyg av typen Mistral. Egna nationella försvarsindustriintressen har företräde.

Våra grannländer som har Ryssland inom sitt närområde har reagerat på det enda rimliga sättet, genom att förstärka sina militära resurser. I Sverige har det inte kommit någon reaktion, vare sig från regeringen eller försvarsmakten. Att fullfölja lagda försvarsplaner tycks vara den regel som går för alla andra. Detta inger oro.

Ungefär samtidigt som den ryska upprustningen blir allt tydligare i vår direkta närhet får Sydsveriges enda kvarvarande pansarregemente P7 på Revingehed besked från Högkvarteret att förbereda sig på att lämna ifrån sig sina stridsvagnar för att ersätta dess med lätta pansarfordon av typen Patria.

Regeringen har tydligt förklarat att det inte skulle ske några förändringar i grundorganisationen under denna mandatperiod. Men detta tycks Högkvarteret tolka på sitt eget sätt. Att förbereda en nedmontering av södra Sveriges enda kvarvarande stridsvagnsenhet är att gå en helt annan väg. Och att göra detta just nu när vi av säkerhetspolitiska skäl borde markerat genom en förstärkning av P7 är att skicka helt fel signaler till omvärlden.

Sverige behöver ett väl fungerande och för ändamålet dimensionerat territoriellt försvar. Samarbete och försvarsavtal med andra länder är bra. Och ett svenskt medlemskap i NATO när det finns en folklig förankring för detta är ett mål värt att sträva efter. Men vi får inte vara så naiva att vi tror att andra länder utan reservation släpper vad de har för handen för att bistå Sverige vid en kris eller en konflikt. Varje land är sig själv närmast. Det är inget nytt. Det har alltid varit så. Och det är efter detta som vi måste bygga vårt försvar. Till sist är det bara oss själva vi har att lita till. Och då gäller det att ha en inhemsk beredskap längs hela linjen. Från tillräckligt antal med utbildade, tillräckligt med utrustning och en säker försörjning av ersättningspersonal och materiel om detta skulle behövas.

Akut just nu är att rädda kvar P7 som ett stridsvagnsregemente. Att ersätta stridsvagnarna med patrullfordon ter sig som ett på alla områden som felaktigt med näst intill katastrofala följder. Förutom singnaleffekten, som borde vara den motsatta, betyder det att man slår sönder ett sedan länge pågående nordiskt samarbete med Danmark på stridsvagnssidan. Utbildare och personal med högtstående kompetens tas inte längre till vara. Det som förbereds nu för P7 rimmar inte med svenskt försvarsintresse och gynnar inte målen med svensk säkerhetspolitik.

ROLF K NILSSON (M)
Riksdagsledamot och ledamot av försvarsutskottet 2006-2010

ANNICKA ENGBLOM(M)
Riksdagsledamot och ersättare i försvarsutskottet 2006-2010

MATS SANDER (M)
Riksdagsledamot, ersättare i försvars- och utrikesutskotten 2006-2010
NT  Rolf K Nilssons blogg

Försvar i stort och smått

måndag, augusti 30th, 2010

I valtider inskränks ofta frågan om försvaret till grundorganisationens förband. Det handlar alltså om arbetstillfällen på de orter där försvaret finns. Vad sedan försvaret klarar att utföra blir ofta en diskussion enbart för intresserade och initierade, alltså i en snävare krets. Som försvaret och omvärlden ser ut idag är grund- och insatsorganisation ofta samma och jag anser att vi ska låta grundorganisationen vara ifred, alltså inte lägga ner eller flytta verksamheter, för att på bästa sätt klara omställningen från värnplikt till anställda soldater och sjömän. Under de kommande åren måste vi också göra tätare analyser för att identifiera vilka förmågor och styrka försvarsmakten ska ha, vilket i förlängningen påverkar var verksamheterna bedrivs på bästa sätt. Då är personalförsörjning och säkerhetspolitiska signaler några mycket viktiga styrande faktorer. Min personliga bedömning är att försvaret måste stärkas. Ur ett skånskt perspektiv ser jag att förbandet P7 har lyckats mycket bra och de har ett gott rykte som arbetsgivare vilket borgar för säkerställd personalförsörjning och ur ett säkerhetspolitiskt geografiskt läge har förbandet en strategisk placering mitt i skåne.
SVD  SVD2

Värnpliktskramare och RUT-hatare kör i diket

lördag, juli 3rd, 2010

Kollegan Rolf K ger ett pedagogiskt svar om värnplikt i dagen SvD. Värnplikt i fredstid har efter 100 år spelat ut sin roll. Själva plikten finns kvar men tillämpas inte förutom om det skulle dra ihop sig till ofärdstider. Vi får ett försvar värt namnet och med hög tillgänglighet. Det kommer att ta ett tag för Försvarsmakten att ställa om. Inte minst för att konkurrera med alla andra om värdefull arbetskraft. Försvarsmaktens förband i Skåne, P7, tror jag har mycket goda möjligheter till personalförsörjning. De har uppenbarligen en bra personalpolitik, det visas av Värnpliktsrådet som utsett P7 till landets nästa förband 2010, 2009 och 2008 – tre år i rad! Med sitt strategiska läge i  Skåne kan personal lätt dagpendla och P7 kan bli en möjlig arbetsgivare för många.
Oppositionen visar sig vara värnpliktskramare, men jag tror det är ett felgrepp, utvecklingen har sprungit ifrån dem i denna fråga – också. Undrar om de vill tillbaka till tiden med indelta soldater. Införandet av allmän värnplikt var en stor fråga där och då. Kanske var deras föregångare kramare av indelte soldaten Rask? Något att forska vidare på.
Oppositionens vilja att dra ner på Sveriges internationella engagemang att säkerställa fred och frihet är ett ytterliggare ett felgrepp. Vi måste ta internationellt ansvar. Vid en insats är den militära delen,  just en militär del. Den följs av civila insatser och ofta bistånd.
Svenskt medlemsskap i Nato har jag sett som naturligt under mina år som heltidspolitiker. Som yrkesofficer har jag utbildats för samverka med soldater från Natoländer och ser man till hur nära Sverige de facto samverkar så är det i princip enbart kvar att placera flaggan i flaggstället jämte de andra.

Gillar DN kommentar om att ROT och RUT är den nya arbetarrörelsen. Med en stor mängd nya jobb och en massa avlastning i hemmen är ROT och RUT succeer. Alliansen – den nya arbetarrörelsen. Bra. Med vänsterpartiernas märkliga rödgröna löften kommer de snart att köra i diket. Med mer av allt till fler så löser de alla problem, men jag tror det enbart är opinionsiffrorna som står i fokus. Med en snabb titt över Europa konstateras att deras kollegor kört i diket ganska rejält och nu vill di svenske vänsterpartierna göra detsamma. Tror de att folk är dumma? Det verkar så…
DN  SVD  SVD2  SVD3  SVD4  SDS  HD  HD2  HD3  HD4

Partipolitik i Allians

fredag, juli 2nd, 2010

Under den gångna mandatperioden har den moderata försvarskommittén diskuterat just försvarspolitik. I början var gruppen ovan vid majoritetsrollen där tidigare riksdagskollegor helt plötsligt fått en annan roll som statsråd. Viljan att forma moderat försvarspolitik var stark och utmynnade för några veckor sedan i en rapport – Blå tankar om framtidens försvar. Innehållet är alltså moderat, utan hänsyn till något annat parti, och utgör moderata försvarspolitiska tankar om framtidens försvar, precis som namnet säger. Den svarar på många frågor som vi mött under de gångna åren. SvD kommentarer på ledarplats idag känns också helt ok, fler känner sig lite tryggare inför den framtida debatten om försvaret. Vi ser det som naturligt att vara en ansvarstagande del i vår omvärld samtidigt som det nationella försvaret säkerställs, vilket uttrycks tydligt.
En punktvis sammmanfattning:

 • För att säkerställa Försvarsmaktens framtida behov behöver sannolikt försvarsanslaget ökas inom en period på 5-8-år.
 • Överföring av resurser från försvarets stöd- och ledningsfunktioner till den operativa verksamheten måste fortsätta.
 • Moderaterna bör ta initiativ till att Sverige ska söka medlemskap i Nato.
 • Sverige bör även i fortsättningen leda en av EU:s stridsgrupper.
 • Sverige bör ta initiativ till att utveckla det nordiska försvarssamarbetet.
 • Sverige bör erbjuda sitt deltagande i patrulleringen av luftrummen över Baltikum och Island.
 • Sverige bör ha cirka 2 000 soldater i internationella fredsfrämjande insatser.
 • Sverige bör fokusera på ett fåtal, men större fredsfrämjande insatser.
 • Den civil-militära samverkan vid fredsfrämjande insatser måste förbättras.
 • Direktutbildningen till Hemvärnet bör utökas och genomföras på flera orter än idag.
 • Försvarsmaktens förmåga till patrullering under och över havsytan måste säkerställas.
 • Samhällets samlade resurser ska användas för att skydda viktiga flöden av bl.a. råvaror, varor, information och människor.
 • De nationella skyddsstyrkorna måste få en tydligare roll avseende skydd av militära anläggningar och kritisk infrastruktur.
 • Samverkan mellan sjöövervakande myndigheter nationellt och internationellt måste förbättras.
 • Försvarsmaktens internationella övningsverksamhet måste utvecklas.
 •   

   

   

Här kan du läsa hela rapporten.

SVD